logo

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Palu Kelas I.A

Written by pa.palu@yahoo.co.id on . Hits: 4206

Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Palu 

 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALU  KLAS I.A

NOMOR  W19-A1/1187/HK.02/VII/2020

TENTANG

 PANJAR BIAYA PERKARA

PADA PENGADILAN AGAMA PALU

Membaca

:

a.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah;

   

b.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun  2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;

   

c.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun  2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

   

d.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;

   

e.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

   

f.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

   

g.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, antara lain memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan besarnya biaya perkara

   

h.

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A1/61   /HK.02/I/2017 tentang Ongkos Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Palu;

Menimbang

:

a.

bahwa untuk menyelesaikan perkara perdata diperlukan biaya perkara yang terdiri dari biaya Kepaniteraan, biaya Proses dan Pemanggilan serta pemberitahuan yang pada awal pendaftaran perkara dibayar dalam bentuk panjar biaya perkara;

   

b.

bahwa panjar biaya perkara tersebut dibayarkan lebih dahulu sebelum pendaftaran perkaranya dan apabila dikemudian hari masih kurang, maka yang bersangkutan harus menambah dan apabila ada sisa akan dikembalikan;

Mengingat

:

1.

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura ( R.Bg) Stb.227 Tahun 1927;

   

2.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

   

3.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

   

4.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

   

5.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

   

6.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan pertama dan kedua Undang-undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama ;

   

7.

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;

Memperhatikan

:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palu  Nomor  W19-A1/686/KU.04.2/III/2019 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Agama Palu;

                                                               

MEMUTUSKAN

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor  W19-A1/61HK.02/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Palu dan menetapkan kembali nominal panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Palu;

 

Menetapkan

:

 

Pertama

:

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palu tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Palu;

Kedua

:

Menetapkan panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Palu sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

Ketiga

:

Keputusan  ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

                    Ditetapkan di    : Palu

                    Pada Tanggal   : 03 Juli 2020

                    Ketua Pengadilan Agama Palu

 

         

                    Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

                                                                                                                          NIP. 19631115 199103 1 002

 

Lampiran   : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palu

Nomor        : W19-A1/1187 /Hk.02/VII/2020 , Tanggal 03 Juli 2020

Tentang     : Panjar Biaya Perkara

 

1.PANJAR BIAYA CERAI GUGAT

No

Komponen Biaya

Rincian Biaya

Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.)

Radius III (Rp.)

Radius IV (Rp.)

Radius V (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

Biaya pendaftaran (PNBP)

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2

Biaya Proses

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

3

Panggilan Penggugat (2 X)

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

4

Panggilan Tergugat (3 X)

240.000

270.000

300.000

360.000

375.000

PNBP Panggilan

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PNBP Pemberitahuan Isi Putusan

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PNBP Permohonan Pencabutan Perkara

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

5

Panggilan Mediasi Penggugat dan Tergugat

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

6

Redaksi

             10.000

             10.000

               10.000

               10.000

               10.000

7

Meterai

   6.000

   6.000

                 6.000

             6.000

                 6.000

 

Jumlah

706.000

776.000

846.000

986.000

1.021.000

v Untuk Penggugat   dan Tergugat yang tinggal berbeda radius, diperhitungkan tersendiri.

v Untuk panggilan di luar wilayah Kota Palu berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya kirim surat dan wesel                   @ Panggilan sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)

v Untuk Panggilan Perkara ghaib disamakan dengan biaya panggilan radius I

v Jika Penggugat/Tergugat lebih dari satu orang, maka biaya panggilan disesuaikan dengan jumlah pihak

v Panggilan Mediasi dikecualikan untuk perkara pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 (d).

 

 2PANJAR BIAYA CERAI TALAK

No

Komponen Biaya

Rincian Biaya

Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.)

Radius III (Rp.)

Radius IV (Rp.)

Radius V (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

Biaya pendaftaran (PNBP)

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2

Biaya Proses

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

3

Panggilan Pemohon (3 X)

240.000

270.000

300.000

360.000

375.000

4

Panggilan Termohon (4 X)

320.000

360.000

400.000

480.000

500.000

5

Panggilan Mediasi Pemohon dan Termohon

160.000

180.000

200.000

20.000

20.000

6

PNBP Panggilan

20.000

20.000

20.000

10.000

10.000

7

PNBP Pemberitahuan Isi Putusan

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

8

PNBP Permohonan Pencabutan Perkara

10.000

10.000

10.000

240.000

250.000

9

Redaksi

             10.000

10.000

10.000

               10.000

               10.000

10

Meterai

               6.000

               6.000

6.000

                 6.000

                 6.000

 

Jumlah

866.000

956.000

1.046.000

1.226.000

1.271.000

v Untuk Pemohon dan Termohon yang tinggal berbeda radius, diperhitungkan tersendiri.

v Untuk panggilan diluar wilayah Kota Palu berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya kirim surat dan wesel                   @ Panggilan sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)

v Untuk Panggilan Perkara ghaib disamakan dengan biaya panggilan radius I

 

3. PANJAR BIAYA PERMOHONAN

No

Komponen Biaya

Rincian Biaya

Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.)

Radius III (Rp.)

Radius IV (Rp.)

Radius V (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

Biaya pendaftaran

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2

Biaya Proses

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

3

Panggilan Pemohon (3X)

240.000

270.000

300.000

360.000

375.000

PNBP Panggilan

     20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PNBP Pemberitahuan Isi Putusan

     10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PNBP Permohonan Pencabutan Perkara

     10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

4

Redaksi

               10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

5

Meterai

                 6.000

            6.000

6.000

6.000

6.000

 

Jumlah

386.000

416.000

446.000

506.000

521.000

v Untuk Pemohon lebih dari satu orang yang tinggal berbeda radius, diperhitungkan tersendiri.

v Untuk panggilan diluar wilayah Kota Palu berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya kirim surat dan wesel                   @ Panggilan sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)

v Jika Pemohon lebih dari satu orang, maka biaya panggilan disesuaikan dengan jumlah pihak

 

4. PANJAR  BIAYA PERKARA LAYANAN TERPADU ITSBAT NIKAH

No

Komponen Biaya

Rincian Biaya

Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.)

Radius III (Rp.)

Radius IV (Rp.)

Radius V (Rp.)

1

Biaya pendaftaran

30.000

 30.000

30.000

30.000

30.000

2

Biaya Proses

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

4

Redaksi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

5

Meterai

   6.000

     6.000

6.000

6.000

6.000

 

Jumlah

106.000

106.000

106.000

106.000

106.000

v Biaya Panggilan para pihak pada perkara itsbat terpadu tidak ada, karena pemanggilan dilakukan melalui kelurahan masing-masing.

v Pendaftaran perkara itsbat dilakukan setelah proses verifikasi peserta selesai

v Layanan Terpadu Sidang Itsbat Nikah adalah hasil Koordinasi antara Pemerintah Kota Palu, Kementerian Agama Kota Palu dan Pengadilan Agama Palu;

5. PANJAR  BIAYA E-COURT CERAI GUGAT

No

Komponen Biaya

Rincian Biaya

Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.)

Radius III (Rp.)

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

Biaya pendaftaran

30.000

 30.000

30.000

30.000

30.000

2

Biaya Proses

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

3

Panggilan Tergugat (3 X)

240.000

270.000

300.000

360.000

375.000

4

PNBP panggilan

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

5

PNBP Pemberitahuan Isi Putusan

     10.000

  10.000

10.000

10.000

10.000

6

PNBP Permohonan pencabutan perkara

     10.000

  10.000

10.000

10.000

10.000

7

Panggilan mediasi Penggugat dan Tergugat

160.000

180.000

200.00000

240.00000

250.00000

4

Redaksi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

5

Meterai

   6.000

     6.000

6.000

6.000

6.000

 

Jumlah

546.000

596.000

646.000

746.000

771.000

 
 
6. PANJAR  BIAYA E-COURT CERAI TALAK

No

Komponen Biaya

Rincian Biaya

Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.)

Radius III (Rp.)

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

Biaya pendaftaran

30.000

 30.000

30.000

30.000

30.000

2

Biaya Proses

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

3

Panggilan Tergugat (4 X)

320.000

360.000

400.000

480.000

500.000

4

PNBP panggilan

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

5

PNBP Pemberitahuan Isi Putusan

     10.000

  10.000

10.000

10.000

10.000

6

PNBP Permohonan pencabutan perkara

     10.000

  10.000

10.000

10.000

10.000

7

Panggilan mediasi Penggugat dan Tergugat

160.000

180.000

200.00000

240.00000

250.00000

4

Redaksi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

5

Meterai

   6.000

     6.000

6.000

6.000

6.000

 

Jumlah

620.000

686.000

746.000

866.000

896.000

 
 
7. PANJAR  BIAYA VERZET

No

Komponen Biaya

Rincian Biaya

Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.)

Radius III (Rp.)

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1.

Panggilan Pelawan (2 X)

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

2.

Panggilan Terlawan (3 X)

240.000

270.000

300.000

360.000

375.000

3.

Panggilan Mediasi Penggugat dan Tergugat

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

PNBP Panggilan

  20.000

  20.000

  20.000

  20.000

  20.000

PNBP Pemberitahuan Isi Putusan

  10.000

  10.000

  10.000

  10.000

  10.000

PNBP Permohonan Pencabutan Perkara

  10.000

  10.000

  10.000

  10.000

  10.000

4.

Redaksi

10.000

10.000

   10.000

   10.000

   10.000

5.

Meterai

            6.000

    6.000

  6.000

  6.000

  6.000

 

Jumlah

616.000

686.000

756.000

896.000

931.000

v Untuk Pelawan dan Terlawan yang tinggal berbeda radius, diperhitungkan tersendiri.

v Untuk panggilan diluar wilayah Kota Palu berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya kirim surat dan wesel @ Panggilan sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)

v

v

 

8. PANJAR BIAYA BANDING

No

Komponen Biaya

Rincian Biaya

Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.)

Radius III (Rp.)

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

Biaya pendaftaran (PNBP)

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

2

Biaya Proses (PTA)

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

3

Pemberitahuan pernyataan banding

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

4

Pemberitahuan memori banding

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

5

Pemberitahuan kontra banding

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

6

Pemberitahuan inzage (P&T)

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

7

Pemberitahuan putusan (P&T)

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

8

Ongkos kirim dan pemberkasan

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

9

PNBP Penyerahan Akta Banding kepada P

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10

PNBP Relaas Pernyataan Banding

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

11

PNBP Penyerahan Memori Banding

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

12

PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

13

PNBP Pemberitahuan Inzage kepada P

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

14

PNBP Pemberitahuan Inzage kepada T

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

15

PNBP Relaas PBT Putusan Sela Banding P dan T

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

16

PNBP Relaas Pemanggilan atas putusan sela

Kepada Pembanding dan Terbanding

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

17

PNBP Pemberitahuan  atas Putusan kepada P

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

18

PNBP Pemberitahuan atas Putusan kepada T

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

19

PNBP Pencabutan Banding

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20

PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

21

Redaksi Putusan/Penetapan

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Jumlah

1.110.000

1.180.000

1.240.000

1.390.000

1.425.0000

v Untuk pemberitahuan diluar wilayah Kota Palu berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya kirim surat dan wesel                    @ Panggilan sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)

v Untuk Pembanding/Terbanding yang lebih dari satu orang, maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak.

 

9.  PANJAR  BIAYA  KASASI

No

Komponen Biaya

Rincian Biaya

Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.)

Radius III (Rp.)

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

Biaya pendaftaran (PNBP)

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

2

Biaya Kasasi (MA)

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

3

Pemberitahuan pernyataan kasasi

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

4

Pemberitahuan memori kasasi

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

5

Pemberitahuan kontra kasasi

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

6

Pemberitahuan putusan (P&T)

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

7

Ongkos kirim dan pemberkasan

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

8

PNBP Relaas PBT Pernyataan Kasasi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

9

PNBP Relaas Penyerahan Memori Kasasi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10

PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

11

PNBP PBT Putusan Sela kepada P dan T

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

12

PNBP Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

13

PNBP Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

14

PNBP Putusan Kasasi Kepada Termohon Kasasi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

15

PNBP Pencabutan Kasasi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

16

PNBP Relaas PBT Pencabutan Kasasi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

17

Redaksi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

1.270.000

1.320.000

1.370.000

1.470.000

1.495.000

v Untuk Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang tinggal berbeda radius, diperhitungkan tersendiri.

v Untuk pemberitahuan diluar wilayah Kota Palu berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya kirim surat dan wesel                    @ Panggilan sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)

v Untuk Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi yang lebih dari satu orang, maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak.

 

10. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

No

Komponen Biaya

Rincian Biaya

Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.)

Radius III (Rp.)

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

Biaya pendaftaran (PNBP)

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

2

Biaya Peninjauan Kembali (MA)

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

3

Pemberitahuan pernyataan PK

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

4

Pemberitahuan memori PK

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

5

Pemberitahuan kontra memori PK

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

6

Pemberitahuan putusan (P&T)

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

7

PNBP Relaas Penyerahan Pernyataan PK kpd P

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

8

PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori PK

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

9

PNBP PBT Putusan Sela kepada P dan T

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

10

PNBP Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

11

PNBP Relaas Putusan PK Kepada Pemohon  PK

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

12

PNBP Relaas -Putusan PK Kepada Termohon PK

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

13

PNBP Pencabutan  PK

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

14

PNBP Relaas PBT Pencabutan  PK

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

15

PNBP Penyumpahan Novum

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

16

Redaksi Putusan

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

17

Ongkos kirim dan pemberkasan

200.000

200.000

 200.000

 200.000

 200.000

 

Jumlah

3.420.000

3.470.000

3.520.000

3.620.000

3.645.000

v Untuk Pemohon PK dan Termohon PK yang tinggal berbeda radius, diperhitungkan tersendiri.

v Untuk pemberitahuan diluar wilayah Kota Palu berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya kirim surat dan wesel                    @ Panggilan sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)

v Untuk Pemohon PK/Termohon PK yang lebih dari satu orang, maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak.

                 


11. PANJAR  BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No

Komponen Biaya

Orang/ Kegiatan

Rincian Biaya

Radius I             (Rp.)

Radius II              (Rp.)

Radius III (Rp.)                    

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

 

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

  Biaya Pemberitahuan

-          Penggugat

-          Tergugat

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

2

Pemberitahuan kepada Lurah

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

3

Biaya Kelurahan /OPD

2

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

4

  Biaya Transportasi

5

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

5

  Biaya Juru Ukur/BPN

Diserahkan kepada pihak/sesuai kebutuhan

750.000

750.000

750.000

6

Biaya Pengamanan

Diserahkan kepada pihak/sesuai kebutuhan

 

Jumlah

1.290.000

1.320.000

1.350.000

1.410.000

1.425.000

v Untuk Penggugat dan Tergugat yang tinggal berbeda radius, diperhitungkan tersendiri.

v Untuk pemberitahuan diluar wilayah Kota Palu berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya kirim surat dan wesel                    @ Panggilan sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)

v Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan lokasi pemeriksaan setempat.

 

12. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA

No

Komponen Biaya

Rincian Biaya

Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.)

Radius III (Rp.)

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

Biaya pendaftaran (PNBP)

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2

Biaya Proses

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

3

Panggilan Penggugat (3 X)

240.000

270.000

300.000

360.000

370.000

4

Panggilan Tergugat (4 X)

320.000

360.000

400.000

480.000

500.000

5

PNBP Panggilan

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

6

PNBP Cabut

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

7

PNBP Pemberitahuan Cabut

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

8

Redaksi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

9

Meterai (2x)

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Jumlah

712.000

782.000

852.000

992.000

1.022.000

 

v Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak.

v Biaya Panggilan sudah termasuk biaya keberatan.

               

 

13. PANJAR BIAYA PEMBAYARAN TUNAI DAN KONSIGNASI

No

Komponen Biaya

Rincian Biaya

Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.)

Radius III (Rp.)

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

Biaya pendaftaran (PNBP)

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2

Biaya Proses

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

3

Biaya Panggilan /Pemberitahuan (2X)

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

5

PNBP Panggilan

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

6

PNBP Pencabutan

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

7

PNBP Pemberitahuan

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

8

Redaksi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

9

Meterai

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Jumlah

310.000

330.000

350.000

390.000

400.000

 

14.  PANJAR BIAYA SITA JAMINAN/SITA EKSEKUSI

No

Komponen Biaya

Orang/ Kegiatan

Rincian Biaya

Radius I             (Rp.)

Radius II              (Rp.)

Radius III (Rp.)                    

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

        80.000

        90.000

100.000

120.000

125.000

1

  Biaya pendaftaran (PNBP)

-

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2

  Biaya Pemberitahuan

-

-

-

-

-

-

 1. Penggugat/Pemohon
 2. Tergugat/Termohon
 3. Lurah
 4. Kepolisian

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

3

Biaya Saksi

2 x 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

4

Biaya Kelurahan /OPD

2 x 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

5

Biaya Penyampaian BAS

-

-

-

-

-

-

 1. Penggugat/Pemohon
 2. Tergugat/Termohon
 3. BPN/Kelurahan

1

80.000

90.000

120.000

100.000

125.000

1

80.000

90.000

120.000

100.000

125.000

2

160.000

180.000

240.000

240.000

250.000

6

PNBP BA Sita per objek

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

7

  Pendaftaran ke BPN (sertifikat) ransportasi

1

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

8

Plang Papan Pengumuman

1

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

9

Biaya Transportasi

5 x 150.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

10

  Redaksi/Sertifikat

2 x 10.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

11

  Biaya Pengamanan

Sesuai kebutuhan (diserahkan kepada pihak)

 

Jumlah

2.292.000

2.372.000

2.552.000

2.572.000

2.652.000

v Untuk Penggugat dan Tergugat yang tinggal berbeda radius, diperhitungkan tersendiri.

v Untuk pemberitahuan diluar wilayah Kota Palu berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya kirim surat dan wesel                    @ Panggilan sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)

v Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan lokasi Peletakan Sita.

                 

 

15.  PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA

 

No

Komponen Biaya

Orang/ Kegiatan

Rincian Biaya

Radius I             (Rp.)

Radius II              (Rp.)

Radius III (Rp.)                    

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

  Biaya pendaftaran (PNBP)

-

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

2

  Biaya Pemberitahuan

-

-

-

-

-

-

 1. Penggugat/Pemohon
 2. Tergugat/Termohon
 3. Lurah
 4. Kepolisian

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

3

Biaya Saksi

2 x 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

4

Biaya Kelurahan /OPD

2 x 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

5

Biaya Penyampaian BAS

-

-

-

-

-

-

 1. Penggugat/Pemohon
 2. Tergugat/Termohon
 3. BPN/Kelurahan

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

2

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

6

PNBP BA Sita per Objek

1

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

7

  Pendaftaran ke BPN (sertifikat) ansportasi

1

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

8

Biaya Transportasi

5 x 150.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

9

  Redaksi/Sertifikat

2 x 10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

Jumlah

2.280.000

2.360.000

2.440.000

2.600.000

2.640.000

v Untuk Penggugat dan Tergugat yang tinggal berbeda radius, diperhitungkan tersendiri.

v Untuk pemberitahuan diluar wilayah Kota Palu berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya kirim surat dan wesel                    @ Panggilan sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)

v Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan lokasi Peletakan Sita.

                 

 

16.  PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL / NATURA

No

Komponen Biaya

Orang/ Kegiatan

Rincian Biaya

Radius I             (Rp.)

Radius II              (Rp.)

Radius III (Rp.)                    

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

Biaya pendaftaran (PNBP)

-

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

2

Biaya Redaksi Penetapan aanmaning

1

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

3

Biaya Panggilan aanmaning

 

-          Pemohon Eksekusi

2

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

-          Termohon Eksekusi

2

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

4

Biaya Redaksi Penetapan Eksekusi

1

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

5

Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan

Eksekusi:

-

-

-

-

-

-

-    Pemohon Eksekusi

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

-    Termohon Eksekusi

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

-    Lurah

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

-    Kepolisian

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

-    BPN

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

6

Biaya Saksi

2 x 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

7

Biaya Petugas Kelurahan /OPD

2 x 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

8

Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi

-

-

-

-

-

-

-    Pemohon Eksekusi

-    Termohon Eksekusi

-    Lurah

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

1

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

2

160.000

180.000

200.000

240.000

250.000

PNBP Pendaftaran Permohonan

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PNBP Penetapan Teguran

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PNBP Relaas Teguran Kepada Termohon

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PNBP Berita Acara Teguran

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PNBP Penetepan Perintah Eksekusi

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

PNBP BA Eksekusi Pengosongan

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

PNBP Penyerahan Salinan BA Pengosongan

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

9

  Pendaftaran ke BPN (sertifikat)  Transportasi

1

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

10

Biaya Transportasi

5

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

11

Biaya Pengamanan

Sesuai Kebutuhan/Diserahkan kepada pihak

Jumlah

2.770.000

2.900.000

3.030.000

3.290.000

3.355.000

v Untuk Penggugat dan Tergugat yang tinggal berbeda radius, diperhitungkan tersendiri.

v Untuk pemberitahuan diluar wilayah Kota Palu berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya kirim surat dan wesel                    @ Panggilan sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)

v Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan lokasi eksekusi.

v Bila harus ada pembongkaran/pengosongan tambahan biaya akan diperhitungkan tersendiri

                 

 

17.  PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG

No

Komponen Biaya

Orang/ Kegiatan

Rincian Biaya

 

Radius I             (Rp.)

Radius II              (Rp.)

Radius III (Rp.)                    

Radius IV (Rp.)

Radius V  (Rp.)

 

80.000

90.000

100.000

120.000

125.000

 

1

Koordinasi dengan Pihak Terkait

-

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

 

2

Biaya KJPP

 

Sesuai Kebutuhan/Diserahkan kepada pihak

3

Biaya KPKNL

 

150.000

150.000

 150.000

 150.000

 150.000

 

4

  Iklan Surat Kabar/Media Cetak

2 x

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

 

  JUMLAH

 

8.400.000

8.400.000

8.400.000

8.400.000

8.400.000

 

v Untuk Penggugat dan Tergugat yang tinggal berbeda radius, diperhitungkan tersendiri.

v Untuk pemberitahuan di luar wilayah Kota Palu berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya kirim surat dan wesel                    @ Panggilan sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah)

v Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan lokasi eksekusi.

v Bila harus ada pembongkaran/pengosongan tambahan biaya akan diperhitungkan tersendiri

 

                                                  Ditetapkan di    : Palu

                                                  Pada Tanggal    : 03 Juli  2020

                                                  Ketua Pengadilan Agama Palu

         

                                                  Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

                                                  NIP. 19631115 199103 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Palu

Jl. WR. Supratman No. 10 Palu, Kode Pos : 94221

Telp: 0451-421156
Fax: 0451-458125

Email  : paThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

  

w3c html 5 w3c wai AAA  fb

Tautan Aplikasi

SIPP

Komdanas

SIKEP

SIMARI

LPSE